3 April 2020

Akt zawierzenia parafii Matce Bożej


plik do pobrania: Akt zawierzenia parafii


Matko Boża Bolesna, Pani Czarnopotocka,od ponad 370-u lat królujesz w tym Czarnopotockim Sanktuarium, pełna miłości spoglądasz na nas i zapraszasz do swego Domu tych, którzy Tobie ufają i oczekują pomocy.

Dzisiaj w sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, z pełnym miłości oddaniem klękamy u Twoich stóp, nasza Pani Czarnopotocka, aby oddać hołd uwielbienia i czci Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawcy oraz zanurzyć się w Jego Przenajdroższej Krwi.Chcemy opieczętowaćJego Przenajdroższą Krwią, wszystkich parafian i każdego z osobna; świątynię, każdy dom, każdy przedmiot, od wewnątrz i z zewnątrz. Niech Jego Najdroższa Krew ochroni nas przed zakusami złego ducha, przed jego towarzyszami i pomocnikami oraz przed wszystkimi osobami, które mogą lub chcą nam zaszkodzić.

Matko cierpiąca, Ty dajesz nam Swego Syna w nadziei, że uwierzymy Miłości, która spełniła się i wciąż spełnia w życiu każdego człowieka aż do końca. Matko Bolesna, pragniemy się oddać Twej najczulszej i najmiłosierniejszej opiece.

W ciszy Czarnopotockiego Sanktuarium, zapatrzeni w Twoje oczy, pełne czułej miłości i miłosierdzia, powtarzamy słowa: Jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie, czuwam!

Przyjmij więc Dobra Pani, nasz hołd czci i synowskiego oddania, który składamy Ci, jako Matce naszego Pana.

Matko Boża Bolesna, królująca w naszym czarnopotockim sanktuarium, pragniemy Cię sławić naszym życiem, tak jak tego uczyły nas pokolenia naszych przodków.

Matko Boża Bolesna i Służebnico Bożego Miłosierdzia, przychodzimy do Ciebie z ufnością, wierząc w Twoje przemożne orędownictwo u Boga. Wyproś nam przebaczenie naszych grzechów i naszej obojętności na potrzeby i troski innych ludzi. Spraw, abyśmy byli miłosierni jak Ojciec dla tych, którzy wobec nas zawinili oraz tych, którzy potrzebują naszego współczucia oraz naszej pomocy duchowej i materialnej. Ucz nas, Maryjo, jak mamy głosić Dobrą Nowinę naszym życiem i nieść wszystkim lekarstwo miłosierdzia, pokoju i prawdziwego braterstwa. Ucz nas w doświadczeniach zachować niezachwianą wiarę i trwać w miłości Bożej; w sytuacjach beznadziejnych pomóżzachować pokój; w opuszczeniu i samotności wyjednaj nadzieję; w pokusach daj mądrość i męstwo, abyśmy byli świadkami Twego Syna wszędzie, gdzie On nas posyła. 

Przynosimy Ci Matko, nasz trud codzienny, nasze radości i nasze nędze, nasze nadzieje, naszą wiarę i naszą miłość.

Maryjo z Betlejem; Wieczernika; Golgoty i Pięćdziesiątnicy, wstawiaj się za nami u Boga, bo trzeba nam światła i mocy Ducha Świętego, bo potrzebne nam miłosierdzie, gdy słabniemy i upadamy, oraz łaska, aby wiernie podążaćśladami Twego Boskiego Syna na szczyt Bożej Chwały i z odnowionym zapałem głosić Jego Ewangelię wszystkim ludziom.

Maryjo, Matko Boża Bolesna, okryj Twoim opiekuńczym płaszczem całą naszą wspólnotę Parafialną: duszpasterzy, siostry Służebniczki, kleryków, rodziny, małżonków, dzieci, młodzież, kawalerów, panny, samotnych, wdowców, wdowy, starszych, cierpiących i wszystkich pielgrzymujących do Twego tronu.

Dziewico Wierna, bądź wzorem i strażniczką naszej Parafii i strzeż nas w Swoim sercu.

Oddajemy się dziś Tobie bez zastrzeżeń, by każdy z nas był «cały Twój», aż na wieki, na następne pokolenia, które po nas przyjdą, aby nic nie odłączyło nas od Jezusa, Zbawiciela świata. Niech nasze poświęcenie, zjednoczone z poświęceniem Twego Syna, ma moc przemieniać otaczający nas świat. Niech ogarnie wszystkich ludzi i przewyższa wszelkie zło, jakie duch ciemności zdolny jest rozniecić w sercu człowieka i w jego dziejach: jakie już rozniecił w naszych czasach.

Ks. Kard. August Hlond powiedział: „Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny. Dlatego prosimy Cię, dziś Maryjo! Ukaż nam swe Niepokalane Serce, będące drogą, która zaprowadzi dzisiejszy świat do Boga. Prosimy: «Od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać!»

Wśród licznych zagrożeń i niepewności jutra, wołamy do Ciebie w zaufaniu bez granic:

Matko przyjmij!

Matko nie opuszczaj!

Matko prowadź nas do nieba! Amen. 

 

LITANIA DO MATKI BOŻEJ BOLESNEJ

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Bo
że, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu
świata, Boże zmiłuj się nad nami
Duchu
Święty, Boże zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Matko, m
ęki krzyżowe Twego Syna cierpiąca, módl się za nami.
Matko Bolesna, m
ódl się za nami.
Matko p
łacząca, módl się za nami.
Matko
żałosna, módl się za nami.
Matko opuszczona, m
ódl się za nami.
Matko stroskana, m
ódl się za nami.
Matko, mieczem przeszyta, m
ódl się za nami.
Matko w smutku pogr
ążona, módl się za nami.
Matko trwog
ą przerażona, módl się za nami.
Matko sercem do krzy
ża przybita, módl się za nami.
Matko najsmutniejsza, m
ódl się za nami.
Krynico
łez obfitych, módl się za nami.
Opoko sta
łości, módl się za nami.
Nadziejo opuszczonych, m
ódl się za nami.
Tarczo uci
śnionych, módl się za nami.
Wspomo
żenie wiernych, módl się za nami.
Lekarko chorych, m
ódl się za nami.
Umocnienie s
łabych, módl się za nami.
Ucieczko umieraj
ących, módl się za nami.
Korono M
ęczenników, módl się za nami.
Światło Wyznawców, módl się za nami.
Per
ło panieńska, módl się za nami.
Rado
ści Świętych Pańskich, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Bo
ży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Bo
ży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że obok Twojego Syna, wywyższonego na krzyżu, stała współcierpiąca Matka, daj, aby Twój Kościół uczestniczył razem z Maryją w męce Chrystusa i zasłużył na udział w Jego zmartwychwstaniu.Który z Tobążyje i króluje, w jedności Ducha Świętego,Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen

Proponowane